La governança de la Cultura d'Aprenentatge

Com promoure la seva difusió

Perspectiva

Cal identificar i establir els mecanismes que facilitin i promoguin la difusió de la Cultura d'Aprenentatge.

Per això les organitzacions han de definir i implantar un model de governança que estableixi i difongui les seves expectatives i els àmbits de suport que posarà a disposició.

Activitats

 • Identificarem els valors associats a la Cultura d'Aprenentatge.
 • Basant-nos en els nous valors, definirem les expectatives de l'organització: identificant els canvis necessaris en la política de la Cultura d'Aprenentatge, en l'organigrama i en la descripció dels llocs de treball. Establirem les línies estratègiques que facilitaran la seva implantació.
 • Definirem el sistema d'avaluació de l'acompliment, de reconeixement i recompensa.
 • Definirem els àmbits de suport que facilitin la implantació de nous processos i activitats, l'assumpció de noves responsabilitats,
 • Identificarem els possibles frens i determinarem aquelles accions que vagin a reduir el seu impacte.

Conceptes clau

 • Valors corporatius
 • Expectatives de l'organització
 • Avaluació de l'desentelo
 • Comportaments
 • Àmbits de suport

Resultats

 • El núvol de valors corporatius o associats a la Cultura d'Aprenentatge.
 • Documentació actualitzada relativa a les expectatives de l'organització: Política de la Cultura d'Aprenentatge, organigrama, llocs de treball i línies estratègiques a desenvolupar.
 • Les principals línies de sistema de reconeixement i recompensa.
 • Les principals línies relatives a el suport de l'organització a la difusió de la Cultura d'Aprenentatge.

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Àrea Persones

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

16 hores
8 sessions x 2h